Høring av søknad om unntak fra krav i forurensningsforskriftens kap. 26

Myre Saltfish Group AS har søkt Statsforvalteren om unntak fra krav i forurensningsforskriftens § 26-3 om renseanlegg for prosessavløpsvann og § 26-4 om utslippspunktets plassering. Søknaden gjelder produksjonsanlegg i Terminalveien 2 på Myre i Øksnes kommune.

Anleggets prosessavløpsvann består av vann fra skylling/vasking fiskeråstoff, saltlake fra fisken og vaskevann fra rengjøring av anlegget. Den eneste bearbeiding som gjøres i anlegget er at fisken
splittes og ryggbein blir tatt ut. Fisken blir deretter saltet og lagt til modning. Mengden organiske partikler som frigis til avløpsvannet er derfor liten.


Forurensningsforskriften krever at utslippet føres gjennom et renseanlegg med effektivitet tilsvarende sil anlegg med spalteåpning på 1 mm eller mindre. Et slikt anlegg vil stoppe mye av det organiske materialet. Utslippets innhold av vaske-/desinfeksjonsmidler forventes ikke å påvirkes
vesentlig av om utslippet siles eller ikke.


Prosessavløpsvannet går ut i sjø gjennom rør i fylling rett vest for anlegget, men plasseringen oppfyller ikke forurensningsforskriftens krav om at store anlegg skal ha utslippspunkt minst 10 meter under vannoverflaten ved laveste vannstand.


Søknaden om unntak fra rensing er blant annet begrunnet med at dagens renseteknologi ikke er tilpasset saltmengdene i avløpsvann fra saltfiskproduksjon. Når det gjelder utslippspunktenes plassering, så har bedriften søkt om et kortere unntak. Behovet for unntak er begrunnet med at bedriften venter på nødvendig tillatelse fra kommunen.


Søknaden er lagt til offentlig gjennomsyn på Statsforvalterens nettside: www.statsforvalteren.no/no.

Eventuelle merknader sendes på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no eller per post:
Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø, innen fire uker fra kunngjøringsdato.