Styringshjul

Hva er et styringshjul? 

Styringshjulet gir en oversikt over aktiviteter og frister gjennom året for utarbeiding og behandling av årsrapport og årsregnskap for forrige år, statusrapporter gjennom året og styringsdokument med økonomiplan og budsjett for neste år. I tillegg synliggjøres prosesser rundt kommuneplanen og utvalgte regionale utviklingsarenaer.

Ved den halvårlige rulleringen av styringshjulet oppdateres møtekalenderen for kommunestyre, formannskap, utvalg og råd. Oversikten presenteres sammen med møtekalenderen for de sentrale politiske organene i Øksnes kommune. 

Styringshjul for Øksnes kommune

Se styringsdokumentet for 2022

Endringer av møtedatoer gjennom halvåret oppdateres ikke i dokumentet, men direkte i kommunens møtekalender. 

Året i korte trekk 

Årsrapport, regnskap

 • Januar: Regnskapsavslutning.
 • Februar: Årsregnskap sendes revisjonen.
 • Mars: Kommunedirektøren legger fram årsrapport.
 • April: Politisk behandling av årsrapport og regnskap.

Statusrapportering 

 • Alle måneder: økonomirapportering fra sektorene til rådmannen.
 • Mai og september: Statusrapport etter 1. og 2. tertial.

Styringsdokument med økonomiplan 

 • Mai-september: Administrative prosesser.
 • Oktober: Kommunedirektøren legger fram forslag til styringsdokument med økonomiplan.
 • Oktober/november : Partipolitiske spørsmål og drøftinger rundt forslaget.
 • November: Partiene legger fram eventuell endringsforslag eller alternativer.
 • November/desember: Behandling og vedtak av styringsdokumentet i politiske organer.