Sende epost til oss

Alle kommunens saksdokumenter er som hovedregel offentlige. Send derfor ikke e-post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Henvendelser via e-post skal arkivføres, som andre dokumenter. Øksnes kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, også e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven (lov av 19. mai 2006 nr. 16). Det betyr blant annet at alle kommunens saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra kommunens ulike organer, som hovedregel er offentlige. Den som ønsker det, kan be om innsyn i kommunens saksdokumenter etter offentlighetsloven. Send derfor ikke brev eller e-poster til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.
 
Kommunen er etter arkivloven (lov av 4. desember 1992 nr. 126) forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra kommunen føres opp. Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal:
  • Avsenders navn
  • Mottakers navn
  • Dokumentets dato
  • Kort beskrivelse av dokumentets innhold
Journalen blir imidlertid alltid ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.
 
Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi navn og ordinær postadresse.
Kontaktinformasjon Øksnes kommune
Post- og besøksadresse E-post Telefon
Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre post@oksnes.kommune.no 76 18 50 00 (Åpningstider sentralbord kl. 10.00 - 14.00)