Kriseledelse Øksnes kommune

Kriseledelsen er de som i øyeblikket har det kommunale ansvaret for å lede en eventuell krise i kommunen.

I en større hendelse vil normalt kommunens toppledelse bli innkalt og etter hvert overta ledelsen.

Kommunal kriseledelse vil, etter den første akuttfase, være:

 • Ordfører (nestleder)
 • Varaordfører
 • Administrasjonssjef (leder)
 • Beredskapsmedarbeider
 • Informasjonsmedarbeider
 • Andre leder og "fagpersoner", kommunale eller eksterne, som ansees nødvendig

Kriseledelsens oppgaver:

 1. Avklare ansvarsforholdet til politiet.
 2. Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke konsekvenser det kan ha for kommunen og kommunens innbyggere.
 3. Fylkesmannen varsles ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser.
 4. Benytte eksisterende (og normale) kommandolinjer i størst mulig grad.
 5. Holde løpende kontakt med politi, Lokal Rednings Sentral (LRS), Fylkesmannen og andre eksterne instanser.
 6. Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eventuelt eksterne) etter behov
 7. Iverksette informasjonstiltak og eventuelt nødvendige tiltak med evakuering, forpleining og psykososialt krisehjelp
 8. Iverksette gjeldende kommunale fagplaner.
 9. Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige kommunale ressurser.
 10. Avgi periodisk rapport til Fylkesmannen.

 

Psykososialt kriseteam