Økonomi

Enheten har følgende hovedoppgaver:

- Kommuneregnskap

- Regnskap for Øksnes menighetsråd og Øksnes havnevesen KF

- Fakturering og innkreving av kommunale krav

- Eiendomsskattekontor

- Forvaltning av utlån for kommunene i Vesterålen

- Saksbehandling

- Likviditetsforvaltning, innlån

- Forberede grunnlaget for budsjett og økonomiplan

- Gi støtte og råd til strategisk ledelse og enhetslederne

- Økonomisk analyse og ansvarlig for økonomisk statistikk, herunder års- og tertialrapporter,  samt KOSTRA-rapportering 

- Innkjøpsfaglig bistand til enhetene

 

Enheten er en del av stab-/støttetjenesten tilknyttet rådmannen og skal være en direkte støtte for linjeledelsen (strategisk ledelse og enhetslederne).

 

Skatteoppkreverfunksjonen

Kommunens skatteoppkreverfunksjon ivaretas gjennom egen ansatt Skatteoppkrever, og består av følgende hovedoppgaver:

- Regnskapsføring

- Innkreving av skatt og avgift

- Gi informasjon til og kontroll av arbeidsgivere

- Arbeidsgiverkontroll

 

Kontakt ansatte