Administrasjonssjef

Administrasjonssjefen er kommunes øverste administrative leder og står ansvarlig overfor kommunestyret. Administrasjonssjefens oppgaver og ansvar fremgår av kommuneloven og av kommunens delegeringsreglement.

Administrasjonssjefen skal sørge for at:

 • Saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt
 • Administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter, overordnede instrukser og at den er gjenstand for betryggende kontroll
   

Administrasjonssjefens ansvar og oppgaver:

 • Legge til rette for dialog med innbyggerne, sørge for at virksomheten er godt og effektivt organisert innenfor vedtatte budsjettrammer og sikre at de ansatte har gode arbeidsforhold og medinnflytelse.
   
 • Representere Øksnes kommune overfor viktige samfunnsaktører. Sammen med andre kommuner vil Administrasjonssjefen også ha kontakt med statlige myndigheter og andre relevante nasjonale miljøer om utviklingen for kommunesektoren.
   
 • Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle folkevalgte organer bortsett fra kontrollutvalget. Normalt møter Administrasjonssjefen i kommunestyret, formannskapet og partssammensatt utvalg, mens kommunalsjefer og personalsjef møter i hovedutvalgene, arbeidsmiljøutvalget, og andre utvalg og råd.