Vedtatt reguleringsplan for Kattnesbukta industriområde

Kommunestyret vedtok i KS-sak 042/19 reguleringsendringen for Kattnesbukta industriområde. I henhold til Plan – og bygningsloven § 12-12 og Forvaltningsloven §§ 28 og 29 annonseres vedtatt reguleringsplan. Formålet med planen er større utnyttelse av næringsarealer.

En eventuell klage på vedtaket må begrunnes og sendes skriftlig til:
Øksnes kommune,

Forvaltningsavdelingen,
Storgata 27,
8430 Myre.

Frist for klage er: 17.06.19

Plandokumenter

- Planbeskrivelse med bestemmelser

- Plankart