Vedtak i Navnesak 2020/96 - Bårholmen og andre navn i Øksnes kommune

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av 50 stedsnavn i Øksnes kommune. Vedtaket gjelder fire gardsnavn, sju bruksnavn og ett navn på ei fyrlykt. De øvrige navna er naturnavn.

Navnene er som følger:

Vedtatte Stedsnavn
Løpenummer navnesaksskjema Vedtak Navn på: Hvor: Merknader
1 Bårholmen Holme i sjø Stø
2 Bårholmen Bruk 73/12 Stø
4 Smibakken Bakke Strengelvåg
6 Grindta Jorde Strengelvåg
8 Raet Jordrygg Strengelvåg
10 Bergsenga Gård 24 Dyrøya
11 Bergsenga Bruk 24/1 Dyrøya
12 Bergsenga Bruk 24/3 Dyrøya
14 Bergsengdalen Dal Dyrøya
15 Bergsenghaugen Haug Dyrøya
16 Bergsengneset Nes i sjø Dyrøya
17 Grøtset gård 28 Hamnfjorden
18 Øvre Grøtset Bruk 28/1 Hamnfjorden
18a Øverjorda Bruk 28/1 Hamnfjorden Daglignavn
20 Grøtsethamn Vik i sjø Hamnfjorden
21 Grøtsetheia Ås Hamnfjorden
22 Grøtsetneset Nes i sjø Hamnfjorden
23 Grøtsetdalen Dal Hamnfjorden
25 Vågje Gård 44 Skogsøya Eierfastsatt skrivemåte
26 Våje Bruk 44/1 Skogsøya
27 Vågje Fyrlykt Skogsøya
29 Vågjevika Vik i sjø Skogsøya
30 Vågjehella Nes i sjø Skogsøya
31 Vågjekeila Vik i sjø Skogsøya
32 Vågjesnålden Holme i sjø Skogsøya
33 Snålden Holme i sjø Langenes
34 Snålden Haug Langenes
35 Snåldneset Nes i sjø Langenes
36 Snåldhaugan Haug Langenes
37 Navarsborra Gård 54 Romsetfjorden
38 Navarsborra Bruk 54/1 Romsetfjorden
40 Navarsborrelva Elv Romsetfjorden
41 Navarsborrdalen Dal Romsetfjorden
42 Navarsborrneset Nes i sjø Romsetfjorden
42a Navarsborrfjellet Fjell Romsetfjorden
43 Langvaddalen Dal Kyststien av Dronningruta
45 Ner-Langvaddalsvatnet Tjern Kyststien av Dronningruta
46 Tredje Langvaddalsvatnet Tjern Nordvest for Sørkulen
47 Langvaddalsvatnan Gruppe av tjern Nordvest for Sørkulen
47a Finnvatnan Gruppe av tjern Nordvest for Sørkulen
48 Langvaddalselva Elv Nordvest for Sørkulen
49 Langvassdalen Dal Skogsøya
50 Falchneset Nes i sjø Storvatnet i Klodalen
52 Mellavatnet Tjern Klodalen
54 Litjevatnet Tjern Alsvågmarka
56 Litje-Sminesvatnet Tjern Smines
58 Straumhaugan Haug Ånnfjorden
60 Vesterkjosneset Halvøy Ånnfjorden
60a Tiggarholmen Holme i sjø Ånnfjorden
61 Fjøshaugen Haug Dyrøya

 

Under kan du lese vedtaksdokumentet og navnesaksskjema med vurderinger gjort i navnesaksbehandlingen:

2020-96 Navnesaksskjema med tilrådinger (PDF, 2 MB)Melding om vedtak i navnesak 2020-96 – Bårholmen og andre navn i Øksnes kommune (PDF, 252 kB)

Klagerett

En eventuell klage skal sendes til Kartverket som er vedtaksmyndighet i navnesaker. Kommunen skal ha kopi av klagen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Ved offentlig kunngjøring starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.