Vedtak av Planstrategi for Øksnes kommune 2020-2023

Jf. pbl. §10-1 vedtok kommunestyret i sak 115/20 den 08.12.20 Øksnes kommunes planstrategi for perioden 2020-2023. 

Planstrategien er et retningsgivende dokument for å styre ønsket samfunnsutvikling og gi politisk prioritering av planoppgaver. Strategien skal utarbeides og vedtas i løpet av det første året til nytt kommunestyre. 

Planstrategien er ikke en plan: utarbeidelse av mål, strategier og tiltak gjøres i kommuneplanen og i oppfølgingen av den, som vil si i den detaljerte arealplanleggingen, økonomiplanleggingen og i forskjellige temaplaner. 

Den kommunale planstrategien er ikke formelt bindende vedtak og er kommunestyrets eget dokument, og kan derfor ikke påklages. 

 

Planstrategi for Øksnes kommune 2020-2023

Saksfremlegg