Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel

I henhold til plan - og bygningslovens § 11-2 og 11-15 ble kommuneplanens samfunnsdel i KS-sak 043/20 vedtatt.

Kommuneplanens samfunnsdel er en overordnet kommunal plan som tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen baserer seg på et bredt kunnskapsgrunnlag, omfattende medvirkning og politisk forankring. Plandokumentene til samfunnsdelen finner du her:

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032
Saksutredning

Vedlegg:
1. Faktagrunnlag sammenfatning
2. Samlet oppsummering medvirkning
3. Folkehelseoversikt Øksnes
4. Merknadsbehandling