Varsling om førstegangs offentlig ettersyn av reguleringsendring av Kjærlighetshaugen – endring av molo

I hovedutvalget for teknisk sektor den 30.06.21 i sak 086/21 ble det vedtatt offentlig ettersyn av reguleringsendring av Kjærlighetshaugen- endring av molo i tråd med plan- og bygningsloven §5-2 og §12-10. 

Hensikten med planarbeidet er å flytte regulert molo noe lengre vestover og gjøre den permanent. Reguleringsendringen vil medføre at det gjøres plass til 20 småbåtplasser, dette vil innebære at veien forlenges og blir allmenn tilgjengelig. Areal som søkes reguleringsendring fra er regulert til f_V, felles vassdrag, i gjeldende reguleringsplan.

Plandokumentene består av følgende:

Saksfremlegg

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

Geoteknisk vurderingsrapport

Innledende vurdering av tilgjengelig grunnundersøkelser

Miljøfaglig vurdering

Kart_Kjærlighetshaugen_med gemoetrien

Planbeskrivelse med ROS-analyse (2016)

 

Hele saken

 

Dersom det ønskes å gi merknader til planarbeidet sendes dette til:

Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre, eller på e-post til post@oksnes.kommune.no

Merknadsfrist: 16.08.2021