Varsling om førstegangs offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Fryseriet i Nyksund

I hovedutvalget for teknisk sektor i sak 008/22 den 12.01.22 ble det vedtatt offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Fryseriet i Nyksund. Vedtaket er i tråd med plan- og bygningsloven §5-2 og §12-10. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av et hotell. Utbyggingen er avhengig av en omregulering fordi prosjektet avviker på formål og utnyttelsesgrad i forhold til gjeldende reguleringsplan.

Plandokumentene består av følgende:

Saksfremlegg

Planbeskrivelse m/ ROS-analyse

Planbestemmelser

Plankart

Kulturminneutredning 

Ingeniørteknisk vurdering av eksisterende bygg

 

Hele saken

 

Dersom det ønskes å gi merknader til planarbeidet sendes dette til:

Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre, eller på e-post til post@oksnes.kommune.no

Merknadsfrist: 01.03.2022