Varsling om første gangs offentlig ettersyn av reguleringsendring for Ny Øksnes svømmehall

I hovedutvalget for teknisk sektor den 02.06.21 i sak 073/21 ble det vedtatt at reguleringsendring for «Ny Øksnes svømmehall - gnr 65. bnr 696 av, m.fl» (PlanID: 20201001) legges ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker i tråd med plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-10 og 12-14.

Plandokumentene består av følgende:

Saksfremlegg 

Planbeskrivelse 

Reguleringsbestemmelser

Plankart

ROS-analyse

Geotekniske undersøkelser (rapport)

Premissrapport

Illustrasjonsplan 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et nytt svømmeanlegg på Myre.

Dersom det ønskes å gi merknader til planarbeidet sendes dette til:

Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre, eller på e-post til post@oksnes.kommune.no

Merknadsfrist: 23.07.2021