Varsling om 1. gangs offentlig ettersyn reguleringsendring Elvelund (ID:2019003)

Jf. pbl. §§5-1 og 5-2 legges reguleringsendring på deler av reguleringsplan for Elvelund ut på offentlig ettersyn.

Hovedutvalget for teknisk sektor vedtok i sak 123/20 1. gangs offentlig ettersyn av reguleringsendring på deler av reguleringsplan for Elvelund (PlanID 2019003) jf. pbl. §§ 12-1, 12-10 og 12-14. Det er vurdert at reguleringsendringen ikke utløser krav om konsekvensutredning jf. §§6-8 og vedlegg I og II i forskrift om konsekvensutredning.

Offentlig ettersyn skal varsles i minst en avis alminnelig lest på stedet og kunngjøres gjennom elektroniske medier med innspillsfrist på minst seks uker jf, pbl. §12-10. Registrerte grunneiere, naboer, andre direkte berørte, samt sektormyndigheter skal underrettes i forbindelse med offentlig ettersyn av plan jf, pbl. § 12-10.

Begrunnselse se saksframlegg.

 

Plandokumentene består av følgende:

Saksfremlegg

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Plankart

 

Hensikten med planarbeidet er tilrettelegging for parkeringsareal tilknyttet offentlig tjenesteyting.

Dersom det ønskes å gi innspill til planarbeidet sendes dette til:

Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre eller på e-post til post@oksnes.kommune.no

Frist for å gi innspill til planarbeidet er 04.01.2021