Varsling om 1. gangs offentlig ettersyn Hovedplan Veg

Jf. pbl. §§5-1 og 5-2 legges Hovedplan Veg ut på offentlig ettersyn.

Hovedutvalget for teknisk sektor vedtok i sak 116/20 å legge forslag hovedplan vei for

2020-2028 ut til offentlig ettersyn i 6 uker jf. plan – og bygningsloven §§ 5-1 og 5-2. 

Sektormyndigheter underrettes særskilt ved brev om offentlig ettersyn. Det offentlige ettersynet kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 

Begrunnelse: se vurdering og konklusjon.

Handlingsplanene tilknyttet Hovedplan Veg behandles og vedtas i sammenheng med årlig behandling av kommunens økonomiplan.

 

Hovedplan Veg

 

Dersom det ønskes å gi innspill til planarbeidet sendes dette til:

Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre eller på e-post til post@oksnes.kommune.no

Frist for å gi innspill til planarbeidet er 07.12.2020