Varsel om vedtatt reguleringsendring Kattnesbukta industriområde

Det ble i KS-sak 077/19 vedtatt reguleringsendring for Kattnesbukta jf. plan - og bygningsloven § 12-12.

Hensikten for reguleringsendringen i Kattnesbukta industriområde er å øke arealutnyttelsen av planområdet og tilpasse området til dagens behov. På grunn av en feiltakelse ble feile dokumenter sendt til Kommunestyret i første omgang, noe som resulterte i en innkommen klage. Reguleringsendringen måtte derfor opp til ny behandling, klagen ble trukket og planen er nå endelig vedtatt.

Plandokumenter:
Planbeskrivelse med bestemmelser
Plankart
Saksfremlegg


Ved en eventuell klage på vedtaket må dette sendes skriftlig til Øksnes kommune, Forvaltningsavdelingen, Storgata 27, 8430 Myre. Klage kan også sendes på e-post til post@oksnes.kommune.no
Frist for klage er 27.09.19