Varsel om vedtatt reguleringsendring for ytre havneområde Sommarøy

I KS-sak 076/19 ble reguleringsendringen for ytre havneområde Sommarøy vedtatt jf. plan - og bygningsloven § 12-12 og forvaltningsloven § 28 og § 29.

Hensikten med omreguleringen er å tilrettelegge for parkeringsformål og vann – og avløp. Reguleringsendringene fastsetter areal for kommunalteknisk anlegg, økt areal til parkering (endring fra formålet industri til formålet parkering/rigg/industri), og at bestemmelsene tilpasses eksisterende bebyggelse slik at dagens anlegg er i henhold til gjeldende reguleringsplan. Forslaget omfatter et areal på ca. 87 daa.

Dersom det ønskes å klage på vedtaket må klagen sendes skriftlig til Øksnes kommune, Forvaltningsavdelingen, Storgata 27, 8430 Myre. Klage kan også sendes skriftlig per e-post til post@oksnes.kommune.no

Plandokumenter:
Saksfremlegg
Planbeskrivelse med bestemmelser
Plankart
 

Frist for å sende inn klage er 27.09.19