Varsel om vedtak av plan - Sluttbehandling av reguleringsendring for ny Øksnes svømmehall

Kommunestyret vedtok i sak 075/21 den 19.10.21 reguleringsendring for «Ny Øksnes svømmehall – gnr. 65, bnr. 696 del av, m.fl» plan-ID: 2021001 jf. plan- og bygningsloven §12-12.

Reguleringsendringen innebærer å legge til rette for etablering av ny svømmehall i tilknytning til eksisterende idrettsanlegg på Myre.

Plandokumentene består av følgende:

Saksfremlegg

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Kart

Illustrasjonsplan

Geoteknisk undersøkelse (rapport)

Premissrapport

ROS-analyse

 

Hele saken

 

I tråd med Forvaltningsloven §28 er det mulig å klage på vedtaket. Klagefristen er satt til den 10.12.21

Klage med begrunnelse sendes til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre eller på e-post til post@oksnes.kommune.no.