Varsel om vedtak av plan - Sluttbehandling av reguleringsendring for detaljreguleringsplan av Kjærlighetshaugen - endring av molo, planID: 2021002

Kommunestyret vedtok i sak 070/21 den 30.09.21 reguleringsendring for detaljreguleringsplan av Kjærlighetshaugen – endring av molo, planID:2021002. Vedtaket er i tråd med plan- og bygningsloven §12-12. 

Reguleringsendringen innebærer å flytte plassering av formål f_BSB og gi åpning for i bestemmelsene å opparbeide en permanent molo med plass til 20 båter. Moloen skal etableres lenger mot vest. Tiltaket vil innebære en forlengelse av vei helt ut til moloen og vil være allmenn tilgjengelig.

Plandokumentene består av følgende:

Saksfremlegg

Planbestemmelser 

Planbeskrivelse (2021)

Planbeskrivelse med ROS-analyse (2016)

Kart

Geoteknisk vurderingsrapport

Miljøfaglig vurdering

 

Hele saken

 

I henhold til Forvaltningslovens § 28 er det mulig å klage på vedtaket. Dersom det ønskes å klage på vedtaket er klagefristen satt til 04.11.2021.

Klage med begrunnelse sendes til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre eller på e-post til post@oksnes.kommune.no.