Varsel om vedtak av plan - områdereguleringsplan for Staven industriområde - sak 14/849

Jf. plan - og bygningsloven § 12-12 ble områdereguleringsplan for Staven industriområde vedtatt av kommunestyret i sak 044/20.

Hensikten med planen er tilrettelegging for plasskrevende industri. Planen har vært sendt på offentlig ettersyn to ganger, og alle innspill/merknader er vurdert.
Plandokumentene består av følgende:

Plankart
Planbeskrivelse
Planbestemmelser

Vedlegg:
Planprogram
Innspill til planprogram
Innspill til 1 gangs offentlig ettersyn
Innspill til 2 gangs offentlig ettersyn

I henhold til Forvaltningslovens § 28 er det mulig å klage på vedtaket. Dersom det ønskes å klage på vedtaket, er fristen for å fremsette klage satt til 15. juli 2020.

Klagen sendes til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre eller på e-post til post@oksnes.kommune.no.