Varsel om vedtak av plan - Ny sluttbehandling områdereguleringsplan for Staven industriområde

Jf. plan - og bygningsloven § 12-12 ble områdereguleringsplan for Staven industriområde vedtatt av kommunestyret i sak 066/20.

Hensikten med planen er tilrettelegging for plasskrevende industri. Planen har vært sendt på offentlig ettersyn to ganger hvor alle innspill/merknader er vurdert.


Plandokumentene består av følgende:
Plankart
Planbeskrivelse
Planbestemmelser

Vedlegg
Planprogram
Innspill til planprogram
Innspill til 1 gang offentlig ettersyn
Innspill til 2 gang offentlig ettersyn

I henhold til Forvaltningslovens § 28 er det mulig å klage på vedtaket. Dersom det ønskes å klage på vedtaket, er fristen for å fremsette klage satt til 02. okt. 2020.

Klagen sendes til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre eller på e-post til post@oksnes.kommune.no.