Varsel om oppstart, omregulering av Fiskehjeller på Klo

Omregulering av gjeldende reguleringsplan for fiskehjeller på Klo ble vedtatt i KS-sak 088/19

Hensikten med omreguleringen er å tilrettelegge for økt utnyttelse for tørking av fisk innenfor eksisterende planområde. Målet er å øke utnyttelsesgraden fra 50% til 75%. En omregulering av gjeldene reguleringsplan er i tråd med Fylkesmannens anbefaling.

Kommunestyrevedtak:
Øksnes kommune vedtar oppstart av omregulering for reguleringsplan, planident 2014003, «fiskehjeller på Klo» gnr/bnr 75/41 jf. plan – og bygningsloven §§ 12-10 og 12 -14. Registrerte grunneiere i området, samt naboer, underrettes særskilt ved brev om forslag til endring. Oppstart kunngjøres i en avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Saksdokumenter:
Saksfremlegg
Gjeldende planbeskrivelse
Gjeldende reguleringsbestemmelser
Gjeldende plankart

Høringsfristen for planoppstart er satt til 21.10.19