Varsel om oppstart av reguleringsendring på Kjærlighetshaugen

Det ble i HT-sak 68/20 vedtatt oppstart på reguleringsendring av reguleringsplan for Kjærlighetshaugen (planID 2016003), jf. plan - og bygningsloven § 12-1 og § 12-14.

Hensikten med endringen er å fjerne punkt. 7.5 i rekkefølgebestemmelsene som lyder:

Forutsetning for grunneier/eier: Byggestart for angjeldende område «Kjærlighetshaugen» utsettes inntil adkomstvei til Sandviksbakken, Sandviksdalen og Vornes er ferdigstilt.

Plandokumenter:

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Saksutredning

Dersom du ønsker å gi innspill til planarbeidet kan det sendes til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre eller på e-post til post@oksnes.kommune.no

Frist for å gi innspill til planen er 13.07.20