Varsel om oppstart av reguleringsendring på Elvelund

Det ble i HT-sak 009/20 vedtatt oppstart av reguleringsendring på deler av reguleringsplan for Elvelund (planID 1998002).

Hensikten med planarbeidet er tilrettelegging for parkeringsareal tilknyttet offentlig tjenesteyting. Reguleringsendringen medfører flytting av vei og avkjørsler, men gjeldene reguleringsplan er ikke ferdig utbygd. Det er vurdert at planforslaget ikke utløser krav om KU jf. forskrift om konsekvensutredning §§ 6-8, samt vedlegg I og II.

 

Dersom du ønsker å gi innspill til planarbeidet er frist for å gjøre det satt til 19.02.20. Innspillet sendes til post@oksnes.kommune eller til Øksnes kommune, Storgata 27. 8430 Myre.

Vedtak
HT-sak 197/19

Klikk for stort bildePlanavgrensning