Varsel om oppstart av reguleringsendring Kjærlighetshaugen planID-2020002 – endring av molo

I hovedutvalget for teknisk den 21.04.21 i HT-sak 052/21 ble det vedtatt oppstart av reguleringsendring på deler av reguleringsplan for Kjærlighetshaugen (planID:2020002) i tråd med plan- og bygningsloven §12-14.

Hensikten med reguleringsendringen er å flytte regulert molo noe lenger vestover og gjøre den permanent. Reguleringsendringen vil medføre at det gjøres plass til 20 båtplasser og at moloen blir permanent. Dette innebærer også at veien forlenges, og at denne blir allmenn tilgjengelig. Areal som det søkes reguleringsendring fra en er regulert til f_V, felles vassdrag, i gjeldende reguleringsplan.

Det er vurdert at forslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning jf. §§ 6-8, samt vedlegg I og II i forskrift om konsekvensutredning.

Innspill sendes til kommunen til postmottak@oksnes.kommune.no, eller Øksnes kommune, Storgata 27, 8490 Myre.

Frist for å gi innspill er 31.05.21

 

Saksfremlegg

Planavgrensing

Planinitiativ 

Gjeldende reguleringsplan (kart)

Miljøfaglig vurdering

Geoteknisk prosjekteringsrapport