Varsel om oppstart av reguleringsendring for Sentrum 5.2

I hovedutvalget for teknisk sektor i sak 146/21 den 17.11.21 ble det vedtatt oppstart av reguleringsendring for Sentrum 5.2 i tråd med plan- og bygningsloven §12-14.

Hensikt er å legge til rette for ny veiløsning. Det skal etableres en to-felts vei gjennom Halvar Rasmussens vei. Det forutsettes at dette blir løst innenfor eksisterende veikropp.

Gjennom Torstein Reinholdtsens vei skal det etableres fortau, samt gang- og sykkelvei. Gangveien vil etableres fra krysset i Torstein Reinholdtsens vei mot krysset til Sandviksdalen.

Etableringen av fortau, samt gang- og sykkelvei vil være fra krysset i Storgata hvor fortauet ender, og opp til krysset mellom Kristian Rasmussens vei og Halvar Rasmussens vei.

Det skal tilrettelegges for parkering for hurtigbåten, etablering av havnepark og gjøres en vurdering på muligheten for pub.

Planen skal justeres for naust og småbåtområde ut ifra de faktiske forholdene.

Det skal gjøres vurderinger på å ta ut regulerte gangveier innenfor planområdet som ikke er blitt opparbeidet.

 

Plandokumentene består av følgende:

Saksfremlegg 

Planavgrensning 

 

Hele saken

 

I planprosessen gjennomføres også ett informasjons- og innspillsmøte for berørt næringsliv, og ett folkemøte for innbyggerne i kommunen.

 

Dersom det ønskes å gi innspill til planarbeidet sendes dette til:

Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre, eller på e-post til post@oksnes.kommune.no

Innspillsfrist: 22.12.21