Varsel om oppstart av reguleringsendring for omsorgstjenesten

I hovedutvalget for teknisk sektor i sak 144/21 den 17.11.21 ble det vedtatt oppstart av reguleringsendring for omsorgstjenesten i tråd med plan- og bygningsloven §12-14.

Hensikten med reguleringsarbeidet er etablering av bofellesskap/ samlokaliserte boliger for brukere innen Miljøtjenesten.

Plandokumentene består av følgende: 

Saksfremlegg

Planavgrensning 

 

Hele saken

 

Dersom det ønskes å gi innspill til planarbeidet sendes dette til:

Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre, eller på e-post til post@oksnes.kommune.no

Innspillsfrist: 22.12.21