Varsel om oppstart av reguleringsendring for kultur- og skolekvartalet

Hovedutvalget for teknisk sektor vedtok i sak 055/22 den 24.08 oppstart av reguleringsendring for kultur- og skolekvartlet i tråd med plan- og bygningsloven §12-14

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av Øksnes kommunes nye kultur- og skolekvartal på omtrent 4000 kvadratmeter, med tilhørende anlegg, kjøretilkomst frem til tilbygget og med friområde rundt. Planavgrensningen og hele planområdet er på omtrent 37 dekar. Ett annet mål med reguleringsplanen er å bidra positivt til sentrumsutviklingen. Området har potensiale til å bli et sted med mye liv og å tydeligere bli én av to sentrumsakser på Myre.

 

Plandokumentene består av følgende:

Saksfremlegg

Planavgrensing

Planinitiativ

 

Hele saken

 

Dersom det ønskes å gi innspill til planarbeidet sendes dette til:

Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre, eller på e-post til post@oksens.kommune.no

Innspillsfrist: 30.09.22