Varsel om oppstart av reguleringsendring for Alsvåg sentrum

I hovedutvalget for teknisk sektor i sak 145/21 den 17.11.21 ble det vedtatt oppstart av reguleringsendring for Alsvåg sentrum i tråd med plan- og bygningsloven §12-14.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å flytte den gamle butikken i Alsvåg fra nåværende plass tett opp til Viking Øksnes AS sitt anlegg, opp til parkeringsarealer vest for museumsbygningen. Planen vil samtidig føre til utvidelse av næringsareal i sjø.

Plandokumentene består av følgende: 

Saksfremlegg

Planavgrensning 

Rapport - feltarbeid Boplasshaugen, Alsvåg

Planinitiativ 

 

Hele saken

 

Dersom det ønskes å gi innspill til planarbeidet sendes dette til:

Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre, eller på e-post til post@oksnes.kommune.no

Innspillsfrist: 15.12.21