Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Fryseriet i Nyksund

I hovedutvalget for teknisk sektor den 30.06.21 i sak 087/21 ble det vedtatt oppstart av detaljreguleringsplan for Fryseriet i Nyksund i tråd med plan- og bygningsloven §12-14.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for utbygging av et hotell.

Plandokumentene består av følgende:

Saksfremlegg

Planavgrensning

Planinitiativ

 

Hele saken

 

Dersom det ønskes å gi innspill til planarbeidet sendes dette til:

Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre, eller på e-post til post@oksnes.kommune.no

Merknadsfrist: 18.08.21