Varsel om oppstart av detaljregulering for gnr/bnr 62/41 Langryggen

I henhold til plan - og bygningsloven § 12-8, 12-10 og 12-11 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid på gnr/bnr 62/41 på Langryggen på Myre.

Det ble vedtatt i HT-sak 116/19 oppstart av reguleringsplanforslag. Planforslaget innebærer tilrettelegging for boligbebyggelse med adkomst fra Nyveien og Langryggveien.
Planforslaget er vurdert å ikke utløse krav om konsekvensutredning jf. §§6-8 og vedlegg I og II i forskrift om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet sendes til post@oksnes.kommune.no eller til Øksnes kommune, Forvaltningsavdelingen, Storgata 27, 8430 Myre.

Frist for innspill er 14.12.19

Plandokumenter:

Planinitiativ
Referat fra forhåndskonferanse
Saksfremlegg