Varsel om offentlig ettersyn av interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok i møte 25/3-22, sak 021/22, å legge forslag til interkommunal kystsoneplan for Vesterålen ut på høring og til offentlig ettersyn.

Bjørn Eide   

Hensikten med kystsoneplanen er å planlegge for bruk og vern av sjøarealene i vesterålskommunene gjennom et interkommunalt samarbeid iht. PBL kap. 9.

Plandokumentene er tilgjengelig på nettsidene til Vesterålen regionråd:

http://www.vestreg.no/kystsoneplan

Eventuelle merknader til planforslaget kan innen 27.5.2022 sendes per epost til:

postmottak@vestreg.no

eller i papirformat til:

Vesterålen regionråd, Postboks 243, 8401 Sortland

Alle henvendelser i saken bes merket med saksnr. 14/214.

Frist for eventuelle merknader er 27.05.22