Varsel om endring av oppstartsvedtak - Ny Øksnes svømmehall

I hovedutvalget for teknisk sektor ble det den 23.03.21 i sak-030/21 vedtatt endring av oppstart av planarbeid for «Ny Øksnes svømmehall - gnr 65, bnr 696 del av, m.fl.» i Øksnes kommune. Dette er i tråd med plan- og bygningsloven §12-8.

Planområdet ligger ved Øksnes idrettshall og fotballbane og er på utvidet fra ca. 5 daa til 7,6 daa. Det utgjør den nordlige del av idrettshallen, regulert friområde og hele området som er regulert til forsamlingslokale. Eiendommer, gnr./bnr. 65/626 og 696. omfattes av planområdet.

Hensikten med regulerngsendringen er å tilrettelegge for utbygging av ny svømmehall. Ny plan skal endre gjeldende reguleringformål (friområde, off område/idrettshall, og forsamlingslokaler) til bygg og anlegg underformål idrettsanlegg/svømmehall. Planområdet og omkring liggende anlegg er et sentralt område som anses som et satsningsområde for videre stedsutvikling i Øksnes kommune.

Det er vurdert konsekvensutredning. I samråd med HRP AS er det konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for slik utredning. Konklusjon er gitt på bakgrunn av utbyggings størrelse og virkninger på miljø og samfunn, som ligger under grenseverdiene i forskriften.

 

Forslagsstiller og grunneier er: Øksnes kommune

Fagkonsulent er: HRP AS

 

For konkrete innspill sendes disse til postmottak@oksnes.kommune.no eller Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre.

 

Innspillsfrist: 23.04.21

 

Saksfremlegg

Planavgrensing

Planinitiativ