Planprogram for sentrumsområde Myre Øst, del av gnr 65 bnr 79, PlanID 2017002

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-9 og forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854) §15 legges planprogram for regulering av sentrumsområde Myre Øst ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med plan- og utredningsarbeidet er å tilrettelegge for sentrumsutvikling og utbygging til et eller flere av formålene forretning (detalj- og plasskrevende varehandel), tjenesteyting, bevertning, kontor, håndverksbedrifter, lager og (lett) industri, og med tilhørende parkering og uteanlegg. Maks tillatt areal for detaljvarehandel er 3000m2 BRA i samsvar med regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter/forretning (FOR-2013-02-25-299).

Oppstart av planarbeid for detaljregulering av Myre øst uten planprogram og krav om konsekvensutredning ble varslet 15.01.18. Som følge av merknader og krav ved varslet oppstart og registrerings‐/analysearbeid i oppstartfasen, har forslagstiller i samråd med Øksnes kommune gjennomført oppdatert vurdering av utredningsplikt som tilsier at planarbeidet kan få vesentlig virkning for samfunn og miljø. Dette gjelder særskilt konsekvenser for våtmarksfuglen svarthalespove som har status som prioritert art, hensyn til myr som rødlistet naturtype, og manglende entydig avklart arealbruk i kommuneplanens arealdel. Som det fremgår av planprogrammet skal hensynet til naturmangfold utredes nærmere og avveies mot hensyn til tettstedsutvikling Myre, transportbehov/klimagassutslipp og øvrige samfunnsinteresser.

Planprogrammets høringsutkast er datert 05.02.19 og kan leses her (PDF, 5 MB)

Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen, medvirkningsopplegg og angir hvilke utredninger som ansees nødvendige som grunnlag for reguleringsplanen.

Uttalelse til planprogrammet sendes:
landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan,
Nordveien 72, 1930 Aurskog
post@hannekarin.no 
tlf 470 56 930

Frist for uttalelse til planprogrammet er 25. mars 2019

Fant du det du lette etter?