Oppstart av planarbeid: Kommuneplanens arealdel for Øksnes 2020-2030

I samsvar med plan- og bygningsloven § 11-12 og kommunestyrevedtak av 27.08.2019 med saksnr. 081/19 varsles det at Øksnes kommune igangsetter arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel, i tråd med fastsatt planprogram.

Kommuneplanens arealdel er et av kommunens viktigste styringsdokumenter for arealbruken fremover og setter rammene for hvilke nye tiltak som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommunens innbyggere og øvrige interessenter anmodes om å komme med innspill/ merknader til planarbeidet.

Innspill må fremsettes skriftlig til Øksnes kommune innen 25. oktober 2019, enten per brev eller e-post:
Øksnes kommune, Forvaltningsavdelingen, Storgata 27, 8430 Myre
post@oksnes.kommune.no

Merkes: Kommuneplanens arealdel

- Planprogram
- Gjeldende arealplan
 

FOLKEMØTER
I forbindelse med oppstart av planarbeidet vil det avholdes åpent folkemøte. Alle er invitert til å komme og få mer info, stille spørsmål og bidra med innspill (formelle innspill må likevel fremmes skriftlig).
Dato for møtene er 9. oktober 2019.
Valgfritt tidspunkt: kl 17.00 eller kl 20.00 (møtene er like og deltagere bes om å velge ett tidspunkt pga kapasitetsutfordringer).