Offentlig ettersyn av reguleringsendringen for detaljreguleringsplan for Kjærlighetshaugen plan ID: 202002

Det ble i HT-sak 089/20 vedtatt at reguleringsendringen for detaljreguleringsplan for Kjærlighetshaugen skal ut på offentlig ettersyn i 6 uker jf. plan – og byggningsloven §5-2 og § 12-10.

HT- 089/20Vedtak:

1. gangs offentlig ettersyn reguleringsendring Kjærlighetshaugen (PlanID: 2016003) - Ny planID: 2020002

Ved sluttbehandling i kommunestyret 07.02.2017 ble det fremmet et felles forslag til vedtak som inneholdt forutsetningen: Byggestart for angjeldende område «Kjærlighetshaugen» utsettes inntil adkomstvei til Sandviksbakken, Sandviksdalen og Vornes er ferdigstilt.

Forutsetningen framsatt i møte ble vedtatt uten saksbehandling og høring. I kommunestyre sak 028/20 ble spørsmålet om gjenopptak av K-sak 002/17 - Kjærlighetshaugen detaljreguleringsplan behandlet med følgende vedtak: Plan id: 2016003 Kjærlighetshaugen detaljreguleringsplan – omregulering. Kommunestyret ber administrasjonen igangsette arbeidet med en prosess for å fjerne pkt 7.5 i rekkefølgebestemmelsene. Punkt 7.5 lyder som følger «Forutsetning for grunneier/eier: Byggestart for angjeldende område «Kjærlighetshaugen» utsettes inntil adkomstsvei til Sandviksbakken, Sandviksdalen og Vornes er ferdigstilt»

Dette blant annet for å i møtekomme behov som har framkommet i arbeidet med kommuneplanen: Et variert bolig -og tomtetilbud for ulike behov og generasjoner Attraktive boligområder i bygder og tettsteder. Bygge med spektakulær utsikt mot hav og fjell. Prioriterer erverv og klargjøring av areal til boligformål. Drive aktivt reguleringssamarbeid med private grunneiere og entreprenører. Tilrettelegge for ulike utleieenheter herunder hybler, familieleiligheter og overgangsboliger. Tilrettelegge for et mangfoldig boligtilbud.

Prosjektet på Kjærlighetshaugen innebærer 7 sentrumsnære boenheter. At etterspørselen etter sentrumsnære moderne boliger er stor ser man av prosjektene til Steinsvik og Øksnes Entreprenør.

Det er flere byggeprosjekter i samme område som er planlagt igangsatt, eller allerede er i gang, uten noen klausul om veiløsning. Noen av disse prosjektene har kommet etter at prosjektet på Kjærlighetshaugen ble presentert for kommunen. Det kan derfor oppfattes som om kommunen ikke praktiserer likebehandling i utviklingsprosjekter og det er uheldig. Fjerning av punkt 7.5 vil sørge for lik behandling av byggherrer enten det er private initiativ eller det er selskap som ønsker å bygge/utvikle områder.

Det forutsettes at omreguleringen foretas og kostes av eier/tiltakshaver selv.

Kommunestyret har i sak 38/20 vedtatt et omfattende program for trafikksikring av Halvar Rasmussens vei. Administrasjonen bes framlegge til Hovedutvalg for teknisk sektor plan for oppgradering og trafikksikring i hht. vedtak i k-sak 143/19. Kostnadsoversikt og fremdriftsplan fremlegges kommunestyre for endelig beslutning høst 2020.

Administrasjonens plan for oppgradering av Halvar Rasmussens etter kommunestyrets bestilling ble framlagt for teknisk utvalg den 15. juli 20202 i sak 87/20. Administrasjonen beskriver omfattende arbeider som hever trafikksikkerhet gjennom Halvar Rasmussens vei: ·

  • Dypstabilisering eller 40 cm masseutskifting
  • Asfaltering i bredde fra 4,9 meter til 5,9 meter
  • 4 stk fartsdumper
  • Lengde ca 265 meter + ev 75 meter som opsjon
  • Justering av overvannskummer som følge av breddeutvidelse.
  • Justering av kumlokk

Administrasjonen konkluderer med at trafikksikkerheten er vesentlig forbedret. En god asfaltvei uten hull, med noe større bredde og fartsdumper som bidrar til å senke hastigheten vil bidra positivt for trafikksikkerheten på veien.

Administrasjonen oppsummerer vurdering i samme sak: Tiltaket vil virke positivt for trafikksikkerheten over Sandviksbakken; dvs på Halvar Rasmussens vei. Dette begrunnes med at fartsdumper senker farten, at asfalt bredden utvides med ca 70 cm der asfaltbredden er som smalest i dag, samt at hull og skader i asfalten blir utbedret.

Teknisk utvalg sluttet seg enstemmig til administrasjonens konklusjon: Tiltakene som er foreslått på Halvard Rasmussensvei kan gjennomføres i hht saksopplysninger. Det kan benyttes avsatte midler til trafikksikringstiltak for å finansiere tiltaket.

Teknisk utvalg har etter fullmakt fra kommunestyret sluttet seg til administrasjonens tilrådning om trafikksikkerhetstiltak for Halvar Rasmussens vei. Kommunestyret har lagt som premiss likebehandling av byggeprosjekt. Oppheving av rekkefølgebestemmelsen vil medføre at også område Kjærlighetshaugen blir behandlet på lik linje med øvrige byggeprosjekter i området.

Med denne begrunnelse sluttet Teknisk utvalg seg til innstilling til vedtak:

Hovedutvalg for teknisk sektor vedtar at reguleringsendring for detaljreguleringsplan for Kjærlighetshaugen plan ID2020002 legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker jf. plan – og bygningsloven § 5-2 og § 12-10. Reguleringsendringen gjelder bare fjerning av pkt. 7.5 i rekkefølgebestemmelsene som lyder «Forutsetning for grunneier/eier: Byggestart for angjeldende område «Kjærlighetshaugen» utsettes inntil adkomstvei til Sandviksbakken, Sandviksdalen og Vornes er ferdigstilt».

Registrerte grunneiere og festere i området samt naboer og sektormyndigheter, underrettes særskilt ved brev om det offentlige ettersynet. Planen kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Plandokumentene finnes her: 

Dersom du ønsker å gi innspill til planen sendes det til:

Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre eller på e-post til post@oksnes.kommune.no

Frist for å gi innspill til planen er 12.10.2020