Offentlig ettersyn av Øksnes kommunes trafikksikkerhetsplan 2020-2024

Det ble vedtatt i HT-sak 089/19 å legge forslag til trafikksikkerhetsplan ut på offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven §§ 5-1, 5-2 og 11-4.

Forslag til trafikksikkerhetsplanen ligger på offentlig ettersyn i seks uker. Hvis du ønsker å komme med innspill til planen, må disse sendes skriftlig til Øksnes kommune, Forvaltningsavdelingen,  Storgata 27, 8430 Myre.
Eller på e-post til
post@oksnes.kommune.no

Plandokumenter:
Trafikksikkerhetsplan 2020-2024
Saksfremlegg


Frist for innspill er: 17.10.19