Offentlig ettersyn av kommuneplanes arealdel 2020-2030

Iht. plan- og byggningsloven § 11-14 legges forslaget til kommuneplanes arealdel ut til offentlig ettersyn.

Kommunestyret vedtok i sak 042/20 at planforslaget legges ut til offentlig høring. Det ble fattet endringsforslag om å ta inn området B6 i plankart og bestemmelser. Hensikten med planarbeidet er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen, samt å vise rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk.

Plandokumenter:
Planbeskrivelse

Plankart (PDF, 6 MB)
Planbestemmelser (DOCX, 143 kB)


Temakart:
Naturfare
Kulturminner og kulturmiljø
Landbruk og myr
Regulerte boligtomter
Gjeldende reguleringsplaner
Mineralressurser/grafittforekomster
Friluftslivsområder
Funksjonell strandsone
Naturverdier

Vedlegg:
Merknadsbehandling
Konsekvensutredning (PDF, 3 MB)
ROS-analyse
Liste over gjeldende reguleringsplaner

Dersom du ønsker å gi merknader til planarbeidet må dette gjøres innen 27.08.2020. Merknader sendes til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre eller e-post: post@oksnes.kommune.no.