Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan på Langryggen

I HT-sak 058/20 ble det fattet vedtak om offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Langryggen, gnr/bnr 62/41.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligutvikling på Langryggen på Myre. Det tilrettelegges hovedsakelig for eneboliger, tomannsboliger og/eller konsentrert småhusbebyggelse i kjeder eller rekker. Planforslaget tilrettelegger for lekeplass for barn og bidrar til oppgradering av Nyveien.

Dersom du ønsker å gi uttalelse til planen, må dette sendes skriftlig til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre. Eventuelt på e-post til post@oksnes.kommune.no.

Frist for å gi innspill til planen er 13.juli 2020.

Plandokumenter:

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Illustrasjonsplan
ROS-analyse
Snittprofil
Sol/skyggeforhold