Kunngjøring: Stadfesting av planprogram for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Regionrådets arbeidsutvalg stadfestet 28/2-2020 forslag til planprogram for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Et planprogram er en slags oppskrift for den videre planleggingen. Her står bl.a. hva som skal utredes og opplegg for medvirkning m.m. Den fremtidige planen vil gjelde for Andøy, Bø, Øksnes, Sortland, Lødingen og Hadsel kommuner som hver for seg skal vedta planen. Hensikten med fremtidig plan er å legge til rette for en:
- Raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling i kommunene
- Økt kunnskap om konsekvenser av ulike typer arealbruk i sjø
- Mer bærekraftig verdiskaping i det sjøbaserte næringslivet
- Økt kunnskap om ulike interessenters (planer om) bruk av sjøområdene i regionen

Når planforslaget er klart, vil det bli lagt ut på høring og da vil det bli gitt anledning til å komme med innspill til konkrete tiltak. 
 
Sakens dokumenter kan du lese på regionrådets hjemmesider www.vestreg.no og på denne siden:

Stadfestet planprogram

Vedlegg 1: Mottakerliste (PDF, 91 kB)

Vedlegg 2: Behandling av innspill til planprogram (PDF, 588 kB)