Kunngjøring om vedtak av lokal forskrift og kommunale retningslinjer.

Øksnes kommunestyre vedtok i K-sak 93/20 Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Øksnes kommune og Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i utmark.

Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Øksnes kommune er fastsatt den 20.10.2020 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselsloven) § 4 tredje ledd, forskrift 15. mai 1988 nr. 356 (sist endret 28.09.2020) for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (motorferdselforskriften) § 3 andre ledd, og i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 16. juni 2017 nr. 63.

Forskriften kan leses her. (PDF, 174 kB)

Lokale retningslinjer er fastsatt den 20.10.20.

Retningslinjer for saksbehandling kan leses her. (PDF, 135 kB)

Forskrift og retningslinjer trer i kraft straks (den 20.10.20).