Kunngjøring av vedtak av Øksnes' nye arealplan 2021-2030

Kommunestyret vedtok enstemmig i sak 074/21 den 19.10.21 kommuneplanens arealdel 2021-2030, med tilhørende dokumenter. 

Kommuneplanens arealdel 2021-2030 er en godt gjennomarbeidet plan der både innbyggere, politikere og lokalkunnskap har bidratt til å forme den. Arealplanen er bygget på kommunedelplanens samfunnsdel (2020) for å sikre at den langsiktige arealpolitikken knyttes opp mot kommunens nylig vedtatte mål og strategier.

 

Plandokumentene er som følgende:

Saksfremlegg

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser (PDF, 459 kB)

Plankart (PDF, 13 MB)

Temakart 1 - Naturfare

Tamakart 2 - Kulturminner og kulturmiljø

Temakart 3 - Landbruk og myr

Temakart 4 - Regulerte boligtomter

Temakart 5 - Reguleringsplaner

Temakart 6 - Grafittkorekomster

Temakart 7 - Friluftsliv

Temakart 8 - Funksjonell strandsone

Temakart 9 - Natur

Temakart 10 - Mineralressurser

Oversikt over ny bebyggelse og arealreduksjon

Mineralforekomster, masseuttak og massedeponi (notat)

Gjeldende reguleringsplaner

Konsekvensutredning

ROS-analyse

Merknadsbehandling etter varsel om oppstart

Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn

Merknadsbehandling etter begrenset offentlig ettersyn

Presentasjon av planforslag for kommunestyret (oktober 2021)

 

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.