Kunngjøring av vedtak av detaljreguleringsplan for Fryseriet i Nyksund

Kommunestyret vedtok i sak 014/22 den 29.03.22 detaljreguleringsplan av Fryseriet i Nyksund. Vedtaket er i tråd med plan- og bygningsloven §12-12. 

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av et hotell. Utbyggingen er avhengig av en omregulering fordi prosjektet avviker på formål og utnyttelsesgrad i forhold til gjeldende reguleringsplan.

Plandokumentene består av følgende:

Saksfremlegg

Planbestemmelser (PDF, 242 kB)

Planbeskrivelse 

Plankart

Kulturminneutredning

Ingeniørteknisk vurdering av eksisterende bygg

Hele saken

Klageadgang
Vedtak av plan er et enkeltvedtak med klageadgang jf. forvaltningsloven §28. 

Dersom det er ønskelig å påklage planvedtaket kan klagen sendes til: Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre, eller på e-post til post@oksens.kommune.no.

Klagefrist er: 29.04.22.