Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

I henhold til plan - og bygningsloven § 11-14 vedtok Formannskapet i sak 091/19 å legge Kommuneplanens samfunnsdel for 2020-2032 ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.

Plandokumenter:

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032
Vedlegg 1: samlet faktagrunnlag
Vedlegg 2: oppsummering medvirkning

Saksfremlegg til offentlig ettersyn.

Merknader og innspill til planen sendes til post@oksnes.kommune.no eller per brev til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre

Frist for å gi innspill til planen er 6. januar 2020.