Høring Søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging

Det iverksettes en høring i forbindelse med at Øksnes kommune planlegger å søke tilskudd til utbygging/oppgradering av bredbånd i kommunen.

Vi er kjent med at flere områder i Øksnes har lav hastighet på bredbånd, og dermed har et dårlig bredbåndstilbud. Følgende områder vurderes:

 • Lifjord-Tjønnbogen
 • Steinland-Bollvåg
 • Høydalen
 • Nyksund
 • Kavåsen
 • Romset

Øksnes kommune vil prioritere hvilke områder det skal søkes tilskudd for på bakgrunn av innspill under høringsrunden, men også ut fra antall husstander i området, total kostnadsramme og kostnadseffektivitet. Områder som ikke er nevnt i listen ovenfor, kan innmeldes som aktuelle søknadsområder dersom vi mottar høringsinnspill som beskriver behovet.

Høringsinnspill som sendes inn kan være fra privatpersoner eller fra lag/foreninger. Innspill fra velforeninger eller gårdsforeninger er en fordel, da slike innspill taler på vegne av flere. Det er en målsetting for tilskudds-yter at det er lokalt engasjement i kommunen både med hensyn til å kartlegge behov og mulig dugnadsinnsats for å redusere utbyggingskostnadene. Informasjon om «interessentlister», kartlegging av ulike former for dugnadsinnsats, og muligheter for bruk av eksisterende infrastruktur og annen relevant informasjon, bør helst komme fra en gruppe/forening av personer i det aktuelle området, noe som vil styrke saken.

Om bredbåndstøtteordning/organisering

Bredbåndstøtteordninga er en offentlig støtteordning finansiert over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte. Nordland fylkeskommune koordinerer støtte til bredbåndsprosjekter som bevilges av Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet).

Kriterier:

Det er seks evalueringskriterier for tildeling av bredbåndstøtte:

 1. Antall nye husstander som får et bredbåndstilbud
 2. Kostnadseffektivitet
 3. Lokal medfinansiering
 4. Plan for bærekraftig drift
 5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
 6. Hva dette har å si for lokal samfunnsutvikling

Prinsipper for forvaltning av midler til bredbånd:

Prosjektene som kan få støtte under ordningen gjelder utbygging av bredbånd i områder som mangler tilbud om bredbånd med 30Mbit/s eller høyere nedlastningshastighet.

Stønadsordningen er primært rettet inn mot utbyggingsprosjekt som skaper et tilbud om grunnleggende bredbånd til husstander som har et tilbud mindre enn 10Mbit/s eller bare har et tilbud opp 10-30Mbit/s via kun Telenors kobbernett. Dette betyr at disse 2 situasjonene skal behandles likt, og det er derfor viktig at kommunen får en detaljert oversikt over hvilken teknologi som tilbys i de områdene som det søkes for.

Det presiseres at på de prosjekter som det kan søkes støtte til, må der ikke foreligge planer for kommersiell utbygging av høyhastighetsbredbånd de nærmeste 3 årene.

Høringsadresse:

Innspill til utbyggingsplanene kan sendes Øksnes kommune innen 27. mai 2019 på følgende mailadresse: post@oksnes.kommune.no

Fant du det du lette etter?