Høring - Endring av §4 i "Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Øksnes kommune"

Kommunestyret har i K-sak 89/21 vedtatt å sende ut forslag om endring av §4 i «Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Øksnes kommune.»

Endringen gjelder:

Gjeldende

Foreslått endring

§ 4.Hensyn til andre brukere

Det er ikke tillatt å kjøre i preparerte skispor, i forbindelse med kryssing av skispor skal det skje aktsomt og til minst mulig skade. Dette gjelder ikke preparering av skiløyper med hjemmel i motorferdselforskriftens § 3 første ledd bokstav e.

Kjøretøy skal vike/stanse for skiløper eller person til fots

§ 4.Hensyn til andre brukere

Ved usikre isforhold skal alternativ trase legges til eksisterende skogs og traktorveier i område det søkes.

Der hvor bruk av alternativ trase må benytte skogsvei og hvor kjøring medfører kjøring i deler av skiløype, skal kjøretrasen legges i ytre del av skogsvei/skiløype.

Dersom snøforholdene tillater det bør scootertrasen legges utenfor skiløypa der det er mulig.

I forbindelse med kjøring i skiløype og kryssing av skispor skal dette skje aktsomt og til minst mulig skade.

Kjøretøy skal vike/stanse for skiløper eller personer til fots.

 

Forskriftens øvrige bestemmelser skal ikke endres.

Merknader og innspill til endringsforslaget sendes til:

Øksnes kommune

Storgata 27

8430 Myre

Eller,

E-post: postmottak@oksnes.kommune.no

Frist for å levere merknader og innspill er 01.02.2022