Høring av søknad om unntak fra krav i forurensningsforskriftens kap. 26

Gunnar Klo AS avd. Stø har søkt Statsforvalteren om unntak fra krav i forurensningsforskriftens paragraf 26-3 om renseanlegg for prosessavløpsvann.

Søknaden gjelder virksomhetens fiskeforedlingsanlegg i Bårholmen 32 i Øksnes kommune. Anlegget behandler ca. 2000–3000 tonn fisk per år, hovedsakelig magre fiskeslag som torsk og sei.

Prosessavløpsvann oppstår når vann brukes til å skylle/vaske fiskeråstoff og produksjonsanlegg. Hele fisken utnyttes til produkter og biprodukter, men vaskevannet inneholder likevel noe blod og annet organisk materiale. Etter forurensningsforskriften skal utslippet føres gjennom et renseanlegg med effektivitet tilsvarende silanlegg med spalteåpning på 1 mm eller mindre. Et slikt anlegg vil stoppe mye av det organiske materialet. Utslippets innhold av vaske-/desinfeksjonsmidler forventes ikke å påvirkes vesentlig av om utslippet siles eller ikke.

Prosessavløpet fra Gunnar Klo AS avd. Stø går gjennom et silanlegg med spalteåpning 8 mm. Anlegget fjerner de største partiklene fra avløpsvannet, men oppfyller ikke forurensningsforskriftens krav til effektivitet. Utslippet går utenfor moloen, til et område med stor vannutskifting. Nå vurderer bedriften å bygge slakteri for oppdrettstorsk. Dette prosjektet krever omfattende planlegging og store investeringer. Hvis prosjektet blir realisert, vil forurensningsforskriftens krav til rensing være oppfylt. Bedriften søker nå 5 års unntak fra forurensningsforskriftens krav til rensing av prosess-avløpsvann.

Søknaden er lagt til offentlig gjennomsyn på Statsforvalterens nettside: www.statsforvalteren.no/no.

Eventuelle merknader sendes på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no eller per post: Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø, innen fire uker fra kunngjøringsdato.