Høring av forskrift om gebyrene saker etter gebyrer etter Matrikkelloven, Plan- og bygningsloven, Konsesjonsloven, Forurensingsloven, Eierseksjonsloven og jordloven

Øksnes  formannskap  vedtar  å  sende  administrasjonssjefens  forslag  til  budsjett  2022/ økonomiplan  2022-2025, til høring/politisk behandling  i hovedutvalgene,  AMU, Øksnes  havnestyre,  Øksnes  menighetsråd,  Eldrerådet, Ungdomsrådet  og  Rådet  for personer med  funksjonsnedsettelse.  

Hørings-  og  uttalelsesfrist  settes til  mandag  22. november 2021

Se lenke til: