Høring: Adressenavn

Kommunen etterspør merknader til 21 nye adressenavn. Hensikten med høringen er å avklare skrivemåte og navnevalg før adressenavnene vedtas. 

Øksnes kommune startet arbeidet med å finne navn til alle veier og hytteområder i 2015. Før et adressenavn vedtas må navn og skrivemåte godkjennes av Stedsnavntjenesten (ST) og Kartverket. Navneforslagene listet under har vært på høring tidligere og Stedsnavntjenesten har uttalt seg om forslagene. Kommunestyret vedtok i kommunestyresak 036/17 å sende navnene på ny høring for avklaring av navnevalg. 

Adressenavn på høring:

Adressenavn forslag (alternativ)

Hvor i kommunen?

Kommentarer fra kommunen og

Stedsnavntjenesten; markert som ST

Steinvatnet (Steinvassveien)

Vei fra Bustad, like ved Sørvågen

Naturnavn på vann. Endeledd –veien fordi adressen omfatter et større område. Etter norske rettskrivingsregler blir "vatn" til "vass"

Bjørklyveien, (Bjerklyveien) (Småjordveien)

Fra Osen i Alsvåg til Småjorden

Forslag krever navnesak, gårdsnavnet er «Bjerkly», naturnavn er «Småjorden», Småjordveien anbefales av ST

Resshøgda (Resshågen)

Resshågen i Alsvåg

Naturnavn er «Resshågen», navnet «Resshøgda» krever navnesak (ST)

Annas vei (Ressveien)

Resset i Alsvåg

Sidevei til Resshågen, ukjent opprinnelse – frarådes av ST, naturnavn er «Resset»

Stangberg (Stangbergveien)

På Klo

Gårdsnavn. Endeledd –veien siden det berører flere gårder (ST)

Klo (Kloveien)

På Klo

Gårdsnavn. Endeledd –veien for å skille fra stedsnavnet

Strengelvåg (Strengelvågveien)

Strengelvåg hovedveien

Tettbebyggelse, gårdsnavn. Endeledd

–veien for å skille fra stedsnavnet

Sør-Buhågen

Gisløya

Naturnavn på haug

Steinland (Steinlandsveien)

Vei gjennom Steinland

Gårdsnavn. Endeledd –veien for å skille fra stedsnavnet

Sunderøy (Sunderøya)

Sunderøya, Øksnes vestbygd

Gårdsnavn. Øynavn er «Sunderøya»

Sletta (Sletten) (Pervika) (Nærøya)

Nærøya, Øksnes vestbygd

Gårdsnavn er «Sletten», «Sletta» krever navnesak (ST), naturnavn «Pervika» kan brukes, eller gårdsnavn «Nærøya».

Ramsvik (Ramsvika) (Ytre Ramsvik)

Ramsvika, Øksnes vestbygd

Gårdsnavn er «Ramsvika», naturnavnet er «Ytre Ramsvik»

Skipnes (Skipneset)

Skipneset, Øksnes vestbygd

Gårdsnavn. Naturnavn er «Skipneset»

Barkestad (Barkestadveien)

Dyrøya, Øksnes vestbygd

Gårdsnavn. Endeledd –veien siden det berører flere gårder (ST)

Sørsand (Sørsandvika)

Vest på Skogsøya

Gårdsnavn

Alsvågvatnet Vest

(nytt forslag)

Langs den sørligste fjordarmen i Alsvågvatnet

Ikke det vestligste området på vannet, frarådes (ST)

Alsvågvatnet Øst

(nytt forslag)

Langs den sørligste fjordarmen i Alsvågvatnet

Ikke det østligste området på vannet, frarådes (ST)

Holmen

Alsvågvatnet

Naturnavn på holme

Brannholmen

Alsvågvatnet

Naturnavn på nes

Bøveien

(Vesterålsveien)

Fra Bjørndalsfjorden i Sortland til Ryggedalstunellen i Bø

Bøveien frarådes, veien heter det i Bø og adresseres i motsatt retning. Vesterålsveien kan fortsette videre fra Sortlandsgrensa. Da blir siste nr. ca. 3073.

Sandsetveien (Skjærfjordveien)

Vei til Sandset fra Skjærfjordeidet

Sandsetveien brukt på folkemunne, navnesak ferdig, Skjærfjord innerst i veien

 

Vi ber om at høringsuttalelser og kommentarer til adressenavnene tar hensyn til den lokale adresseforskriften:

§ 4) PRINSIPP FOR VALG AV ADRESSENAVN

Følgende skal legges til grunn for valg av adressenavn:

  1. Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering.
  2. Adressenavnet bør ikke kunne forveksles med andre navn i kommunen.
  3. Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen.
  4. Navnet bør passe på stedet.
  5. Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale.
  6. Navnet på nålevende personer skal ikke brukes. Navn på døde personer eller fantasipersoner skal bare brukes når det er særlige grunner for dette. Døde personer skal ha vært døde i minst 10 år før deres navn kan brukes til adressenavn.
  7. Salgsfremmende navn som ikke har naturlig tilhørighet til området skal unngås.
  8. Når et navn skal ende på vei skal det skrives med i; -vei.

Forskrift til § 21 i matrikkellova (adresseforskrift), Øksnes kommune, Nordland

 

Høringsfristen for innsendelse av merknader og innspill er den 09.04.2021.

Høringsuttalelser merkes 15/558 og sendes på kommunens e-post post@oksnes.kommune.no eller som brev til adressen Storgata 27, 8430 MYRE. Det er viktig å presisere hvilket adressenavn du kommenterer på. Dersom du har spørsmål rettes disse til saksbehandler på e-mail: alvilde.krohn-nydal@oksnes.kommune.no  eller mob.nr: 91139350