Forvaltningsplanen for Anda naturreservat er godkjent av Miljødirektoratet

Forvaltningsplanen for Anda naturreservat ble godkjent av Miljødirektoratet 04.11.21. Statsforvalteren i Nordland informerer om godkjenningen.

I løpet av høringsperioden kom det to innspill, ett fra BirdLife Nordland og ett fra Nordland fylkeskommune. Innspillene førte ikke til vesentlige endringer av forvaltningsplanen, og det var derfor ikke noe behov for ytterligere møter med referansegruppen for forvaltningsplanen.

Statsforvalteren i Nordland vil takke for deltakelsen i referansegruppen, samt innspill og medvirkning fra andre i prosessen.


Forvaltningsplanen er nå tilgjengelig på Miljødirektoratets forvaltningsplaner på nett for verneområder.

Lenken til denne finner dere og på www.statsforvalteren.no/anda/